No flash player installed. You can download it here: http://get.adobe.com/flashplayer/

Vytauto Didžiojo universitetas VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
KULTŪRŲ STUDIJŲ IR ETNOLOGIJOS KATEDRA

Projektai

Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimai

Projekto vykdymo laikotarpis: 2011 - 2013

Šiuolaikinis moksleivių folkloras

Projekto vykdymo laikotarpis: 2011 - 2013

Katedroje vykdyti projektai:

"Lietuvių šeima vertybių sankirtoje" (Sut. Nr. LIT-4-13)

2011-2012 m. LMT remiamas mokslinių tyrim projektas

Projekto vadovė ir vykdytoja doc. dr. Rasa Račiūnaitė - Paužuolienė

Mokslinių tyrimų projektas ,,Lietuvių šeima vertybių sankirtoje" (Sut. Nr. LIT-4-13), finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, vykdomas 2011-2012 m. pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą.

Tyrimo tikslas - remiantis XX a. - XXI a. pradžios lietuvių kultūrinėmis tradicijomis, atskleisti vertybių sankirtą šeimoje. Užsibrėžtam tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:

Išanalizuoti lietuvių šeimos kultūrinį tapatumą ir vertybes, remiantis įvairiais šaltiniais, ankstesnių autorių darbais bei autorės atliktais etnografiniais lauko tyrimais.
Išnagrinėti nacionalinių vertybių ir miestietiškos savimonės reiškinius, kultūrines tradicijas tarpukario miesto kultūroje.
Nustatyti etinių bei pasaulėžiūros vertybių sąsajas miesto ir priemiesčio gyventojų kasdienybėje bei šeimos šventėse.
Ištirti globalizacijos įtaką šiuolaikiniams šeimos papročiams; nustatyti lietuvių šeimos reikšmę ugdant ir puoselėjant etnines bei pasaulėžiūrines vertybes globalizacijos sąlygomis.
Išnagrinėti šiuolaikinės šeimos vertybių transformaciją postmodernioje visuomenėje.

Sprendžiamų uždavinių aktualumas, naujumas ir laukiamų rezultatų perspektyvumas:

Iki šiol dauguma lietuvių etnologų darbų buvo skirti kaimo šeimos tyrimams, todėl šiuo projektu siekiama atkreipti dėmesį į miestiečių šeimą, naujai užgimusias miesto tradicijas tarpukario Lietuvoje bei jų transformacijas šiuolaikinėje miesto aplinkoje. Miesto šeimos tyrimai globaliame pasaulyje - aktuali ir nauja problema, padedanti atskleisti šiuolaikinio miestiečio tapatumą, vertybes postmodernioje šių dienų visuomenėje. Manoma, kad ši monografija paskatins naujai pažvelgti į lietuvių šeimą bei įvertinti miesto aplinkos poveikį miestiečių kultūriniam pliuralizmui.

 

Monografijos ,,Lietuvių šeima vertybių sankirtoje" santraukos anglų, prancūzų bei rusų kalbomis / Summary of monograph "The Lithuanian Family at the Crossroads of Values".

Santraukos/ Summary

 

"Tradicijų tęstinumas ir kaita šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir sisteminimas"

2008-2010 m. mokslinių tyrimų projektas. Rėmėjas - LMT

Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas

Partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Viešoji įstaiga „Atviro kodo sprendimai"

Projekto vadovė: doc. dr. Laima Anglickienė

Projekto trukmė: 2008 m. 07 mėn. - 2010 m. 12 mėn.

Projektas skirtas šiuolaikinio folkloro tyrimams atlikti, jo klasifikacijos sukūrimui ir šios klasifikacijos pritaikymui skaitmenizuojant Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros turimą rašytinę, vaizdinę, garsinę tautosakinę ir etnografinę medžiagą.

Svarbiausi projekto tikslai:
1) atlikti lietuvių šiuolaikinio folkloro tyrimus;
2) parengti šiuolaikinio folkloro klasifikaciją;
3) sukurti ir įdiegti šiuolaikinio folkloro elektroninę duomenų saugyklą Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedroje.

Projektu sprendžiami uždaviniai
1) nuosekliai renkama šiuolaikinio folkloro medžiaga;
2) atliekami folkloro ir jo tautinių tradicijų apraiškų tyrimai;
3) mokslininkų grupė suformuota iš VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros dėstytojų bei Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų sukurtų šiuolaikinio folkloro klasifikaciją, kuri apimtų ir iki šiol esamas klasifikacijas, ir į mokslinę apyvartą iki šiol neįtrauktas šiuolaikinio folkloro atmainas;
4) sukuriama elektroninė duomenų saugykla, kurioje skaitmeniniu pavidalu bus kaupiama, sisteminama ir saugoma VDU Etnologijos bei folkloristikos katedros bei kitų VDU padalinių dėstytojų, mokslo darbuotojų, doktorantų ir studentų:
a) surinkta rašytinė, vaizdinė, garsinė tautosakinė ir etnografinė medžiaga;
b) tiriamieji darbai (vertingiausi, turintys išliekamąją vertę studentų kurso namų darbai, kursiniai, bakalauriniai darbai, kurie iki šiol buvo neprieinami viešam naudojimui).
Dalis archyvo medžiagos - tautosakos, tikėjimų, papročių aprašai, garso įrašai, vaizdo medžiaga, nuotraukos - bus prieinama naudoti visiems vartotojams savo kompiuteriuose turintiems internetinę prieigą. Dalis medžiagos (visateksčiai tiriamieji moksliniai darbai), saugant Autorių teises, bus prieinama naudotis tik vietoje, Vytauto Didžiojo universitete. Apie juos informacija bus skelbiama viešam naudojimui pateikiant šių darbų santraukas.

Projekto rezultatai:

1) 2008-2010 m. atlikti šiandien gyvuojančių ir populiarių, bet Lietuvoje dar iki šiol netyrinėtų ar mažai tyrinėtų 16 etninės kultūros reiškinių ir tautosakos žanrų tyrimai: 1) šiuolaikinės tautosakos tyrimai (vaikų ir jaunimo folkloras (bendrieji klausimai ir atskiri žanrai - erzinimai, skaičiuotės, šiurpės, mokykliniai atminimai); anekdotai; tostai; grandininiai laiškai; antipatarlės; studentų prietarai); 2) šiuolaikinių papročių tyrimai (vestuvių papročiai; moderniosios karnavalinės kultūros formos); 3) etninės kultūros sampratos tyrimai (senosios lietuvių religijos samprata šiais laikais; lietuvių etniniai ir kultūriniai stereotipai; tradiciškumo samprata šiuolaikiniame liaudies mene: šiuolaikinė tautodailė ir tautinė choreografija).

2) Sukurta šiuolaikinio folkloro (tautosakos ir etnologijos) klasifikacija.

3) Sukurtas ir ištestuotas elektroninis duomenų archyvas (prieiga per internetą: http://etnologijadb.vdu.lt), į kurį suvesta ~ 33000 tautosakos kūrinių, ~2500 etnografinių aprašų ir ~300 tyrinėjimų.

4) Sutvarkytas VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros Etnologijos rankraštynas (2185 bylos).

5) Skelbti projekto metu pasiekti rezultatai: paskelbta ir įteikta spaudai 25 moksliniai straipsniai, 7 šaltinių publikacijos, 3 informaciniai straipsniai; perskaityti 59 pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje bei 24 viešos mokslo populiarinimo paskaitos, surengta konferencija bei vaikų šiuolaikinio folkloro paroda.